Tjänster för Fastighetsägare & Bostadsrättsföreningar

 

Att äga och förvalta en fastighet eller sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kräver både tid och engagemang.

Det vet vi på Aktivi efter många år som partner i olika projekt och rotarbeten för fastighetsägare. Därför tycker vi att det är viktigt att våra tjänster förutom att hålla hög kvalitet och vara konstadseffektiva också underlättar ert arbete.

Hos oss på Aktivi kan ni få hjälp med att planera underhållet för era fastigheter, utnyttja våra specialist-konsulter, utbilda styrelsen och mycket, mycket mer.

Vi erbjuder alla tjänster som behövs för en trygg långsiktig och enkel förvaltning av er bostadsrättsförening.

Välkommen till en enklare vardag!

Projekt- Byggledning för lyckade renoveringar

 

Vi ar specialister in att-Driva projekt i bygg-OCH fastighetsbranschen. Vi ser till att-Arbetet UTFORS effektivt OCHj Utan extra kostnader.

Stort Eller Litet projekt – Aktivi Ar håla Enda Contact ER förening behöver.

Med brett byggtekniskt kunnande OCH lagring erfarenhet AV ATT Driva projekt i bygg-OCH fastighetsbranschen ar vi Den Perfekta samarbetspartnern Nämnden bostadsrättsföreningar.

Kombinationen AV byggtekniskt kunnande OCH brett kontaktnät Inom fastighetsbranschen gerar de Föreningar vi sammarbetar Med en lagring Fördel – de behöver Bara en Enda Contact i Allt SOM-Rör Förvaltningen AV föreningens Fastighet.

Applicability in Vänliga upprag SOM vi brukar arbeta Med AR:

 

 • Stambyte
 • Relinig
 • Fasadarbete
 • Takomläggning
 • Markarbete
 • Renovering av bruksfogar
 • Dränering
 • Fönster byte / Renovering
 • Säkerhetsdörrar
 • Målning

 

Projektledning OCHj Renovering

Vid renoveringar, underhållsåtgärder OCHj nybyggnationer kan-Aktivi hjälpa ER Genomet HeLa Eller Valda delar AV-projektet.

Vi avlastar styrelsen OCH tillser att-ni ej långt problem Med krånglande Hantverkare OCH skenande kostnader.

Ni långt sv partner SOM STAR in ER page OCHj bevakar era Intressen enligt projektets gäng.

 

Vill ni Veta mer om-VaR utveklade process för en lyckad Entreprenad OCH Projektledning, Read about processen hår

 

En lyckad Byggprocess

 

Projektledning

Vi är verksamma i hela byggprocessen från tidiga tekniska och ekonomiska utredningar och underhållsplaner genom genomförandeskedet, fram till förvaltning och garantibesiktningar.

 

 • Förstudie & BehovsanalysFör ett bra resultat är det väsentligt att varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt föregås av en förstudie grundad på en teknisk besiktning, en statusbesiktning av fastigheten. Besiktningen kan gälla enskilda byggnadsdelar eller installationer men kan med fördel omfatta hela fastigheten
 • Förfrågningsunderlag & ProjekteringKorrekt och noggrant specificerat förfrågningsunderlag borgar för ett lyckat projekt. Vi projekterar förfrågningsunderlag i form av ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.
 • Upphandling

Vi tar in offerter från passande företag och granskar dem för att säkerställa att allt stämmer.. Resultatet blir anbudsutvärderingendär vi rekomenderar en entreprenör att gå vidare med för utförandet.

 • Entreprenadavtal

I vår roll som projektledare hjälper vi våra beställare att tecknaentreprenadkontrakt eller upprätta beställningsskrivelse.Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt riktigt sätt med en tydlig ansvarsbild.

 • Dialogen med de boendeVi ser varje renoveringsprojekt som två parallella processer: en byggteknisk och en mänsklig. För den mänskliga processen har vi utvecklat Dialogen, ett system av tjänster som vi erbjuder våra uppdragsgivare. Dialogen innebär kontinuerlig kommunikation med de boende och säkerställer att de får uttömmande information redan tidigt och under hela renoveringen. Det innebär också att vi öppnar informationskanaler så att e boende kan göra sig hörda. Vi lyssnar, agerar och ger dem möjlighet att påverka genom personliga tillval, möjligheter till mer omfattande renovering, osv.
 • Byggledning och kontrollVi har stor erfarenhet av projekt som kräver hänsyn till hyreslagen. Det har gett oss stora kunskaper i hur boende i ett tidigt skede bör informeras och involveras i projekten.
 • Avsyning & BesiktningInom våra uppdrag ansvarar vi normalt för löpande kontroller utav entreprenaden. Detta sker genom kontinuerliga avsyningar under projektets gång och med slutavsyning eller besiktning vid entreprenadens slut.
Med denna struktur så blir det tydligt för alla parter vad som gäller och vad nästa steg är. Givetvis kan den anpassas i omfattning för att passa ert projekt perfekt. Enkel och tydlig dokumentation säkerställer att alla kan sätta sig in projektet, oavsett bakgrund. Då får vi effektiva projekt med minsta möjliga risk för fel.
Underhållsplan

AKTIVI’s unika modell för underhållsplaner är nog marknadens bästa!

Vi har en har en lång och unik erfarenhet och har under åren utvecklat vår egen modell för underhållsplaner.

Vi lägger en stor omsorg på att beskriva fastigheten för dig så att du förstår fastigheten på ett tydligt pedagogiskt sätt utan att behöva vara byggnadsingenjör eller ekonom.

Underhållsplanen är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet i de fastigheter som tillhör er förening. En underhållsplan underlättar BRF styrelsens budgetering och planering av underhållsåtgärder.

Aktivi besiktigar fastigheten okulärt, både utvändigt och invändigt, samt även tekniska installationer.

Varenda beståndsdel i en fastighet har en livslängd och därmed ett regelbundet underhåll. Tiden mellan varje tillfälle som reparation eller ytbyte krävs varierar för varje enskild beståndsdel.

I en underhållsplan tar man hänsyn till allt detta och tar upp sådana åtgärder som händer mer sällan och som kan innebära stora kostnader som i sin tur kan äventyra föreningens och medlemmarnas ekonomi.

Underhållsplanen är ett sätt att ta fram en god finansiering av framtida kostnader. En underhållsplan är ett viktigt dokument för styrelsen, då den talar om vad som skall ske de kommande åren.

En underhållsplan har många syften och bör finnas för alla fastigheter.

Besiktningen

Vi besiktar gärna tillsammans med någon från styrelsen för att kunna diskutera underhållsfrågorna på plats. Vi går igenom hela fastigheten och för in åtgärderna under valda rubriker:

 • Mark
 • Fasader
 • Balkonger
 • Fönster och dörrar
 • Yttertak
 • Trapphus och entréer
 • Hissar
 • Lägenheter
 • Gemensamheter
 • Installationer

 

Underhållsplanen

Underhållsåtgärderna kalkyleras och planeras och kompletteras därefter med kommentarer och bilder.

Uppdateringar och revideringar

Underhållsplanen bör sedan regelbundet uppdateras av styrelsen eller annan som är väl insatt i bostadssrättsföreningens fastigheter.

Om ni önksar så återkommer vi gärna ungefär vart annat år till er för att revidera underhållsplanen. På två år kommer mycket att hända och underhållsplanen bör återigen uppdateras.

Statusbesiktning

Statusbesiktning utav fastighet

Aktivi erbjuder dig en översyn av din fastighet.

Statusbesiktning kan omfatta både utvändig och invändig besiktning eller bara delar därav.

Statusbesiktning och Underhållsplanering är att tänka efter före.

Fastighetsunderhåll är åtgärder som erfordras för att vidmakthålla en fastighets funktion och tekniska standard och därigenom bevara fastighetens värde.

Kontinuerliga reparationer så fort något går sönder är ingen bra underhållsprincip. Om skadan leder till driftstopp och följdskador uppstår, medför detta oftast merkostnader.

Om man som fastighetsägare har ett långsiktig mål vid förvaltningen av sin fastighet, är det mer ekonomiskt att underhålla innan skador uppkommer.

Genom att utföra en statusbesiktning för sin fastighet känner man till vilka underhållsåtgärder som man kan förvänta sig, och när i tiden man skall göra underhållsinsatser.

Typer utav Statusbesiktning

 •  Statusbesiktning Utvändig
 •  Statusbesiktning Invändig
 •  Statusbesiktning Installationer
 •  Statusbesiktning Lägenhet
 •  Fördjupad Statusbesiktning Våtrum
 •  Fördjupad Statusbesiktning Balkong
 •  Fördjupad Statusbesiktning Källare

 

Besiktningen avser att fastställa den tekniska statusen i nuläget. Besiktningen utförts normalt som en okulärbesiktning där särskilda noteringar görs på underhåll som bedömts vara i behov av åtgärd inom de närmaste åren.

För byggdelen omfattar besiktningen grund, stomme, tak och fasader. För ytskikt inomhus noteras normalt skador som orsakats av eller bedömts påverka stomme och bärande konstruktionen på byggnaderna.

För tekniska installationerna omfattar normalt besiktningen el, hiss, styr, vs, ventilation och kyla. För yttre miljön bedöms gräs-, planterings- och hårdgjorda ytor.

 

I den utvändiga Statusbesiktningen så undersöker man bland annat:

 • Tak
 • Takplåt
 • Hängrännor
 • Skorstenar
 • Balkonger
 • Fasader
 • Dörrar
 • Fönster
 • Portar
 • Sockel

 

I den invändiga Statusbesiktningen så undersöker man bland annat:

 • Vindsutrymmen
 • Källarutrymmen
 • Trapphus
 • Entré dörrar
Statusbesiktning utav installationer så undersöker man bland annat:
 • Avloppsstammar
 • Brunnar
 • Vattenstammar
 • Elcentraler
 • Värmesystem
Statusbesiktningen utav lägenhet så undersöker man bland annnat:
 • Köket
 • Badrum
 • Installationer såsom blandare, vattenlås, brunnar, ventilation, värme
 • Rumstemperatur
 • Fönster / Dörrar
 • Fuktskador
 • Balkong
Fördjupad Statusbesiktning utav våtrum så undersöker man bland annat:
 • Yt- och tätskikt på tak
 • Yt- och tätskikt på väggar
 • Yt- och tätskikt på golv
 • Rörgenomföringar
 • Golvbrunnar
 • Ventilation
 • Blandare
 • Installationer som tvättmaskin
Fördjupad Statusbesiktning utav balkong
 • Kontroll utav den bärande konstruktionen och infästningar
 • Tjärn prover tages i betongplattan för bedömning utav hållfasthet
 • Betongplattan karbonatiseringsprovas
 • Kontroll utav räcken
 • Kontroll utav stag
 • Kontroll utav pelare
 • Kontoll utav frostsprängningar i betongen
 • Kontroll utav rostangrepp och sprickor
Fördjupad Statusbesiktning utav källare och grundmur
 • Avsyning väggar
 • Härledning av fukt
 • Provtagning för kontroll utav fukthalt i källarvägg

 

Upphandling

 

Aktivi tar fram förfrågningsunderlag och letar fram lämpliga leverantörer/entreprenörer att fråga, samt utvärderar inkommna anbud för avtalsskrivning.

Att göra en upphandling kräver en stor kunskap om både aktuellt projekt och avtalsjuridik. Man bör utforma upphandlingen efter de krav som bostadsrättsföreningen ställer och för att komma fram till rätt kravbild så bör man ställa sig en mängd frågor:

Exempel på viktiga punkter att tänka på är:

 • Kravbild skall fastställas
 • Kvalitetskrav
 • Försäkringar under arbete
 • Garantier efter arbetets färdigställande/leverans
 • Risker
 • Vilka system/tekniker har man välja på och vad är bäst för oss
 • Vem är ansvarig för vad
 • Miljö
 • Skydd och säkerhet
 • Vem har bästa metoden/produkten
 • etc

Listan kan göras mycket längre, så där är många punkter att tänka igenom.

 

Underhållsledning

 

Behöver du hjälp med fastighetsunderhåll?
Vi ser till att du får rätt och flexibel hjälp.

Vi analyserar behovet, hittar rätt entreprenörer och ser till att den avtalade kvalitetsnivån upprätthålls.

Du vill ha hjälp med löpande underhåll av din lokal eller fastighet. Det kan gälla lokalvård eller fastighetsskötsel – eller kanske både och.

Att hitta en städfirma som löser alla uppgifter som du vill kan vara svårt. Har du en lokal med speciella underhållsbehov där du inte vill riskera att något går snett?

Det är nu ni kan ha hjälp av en professionell projektledare att utreda, upphandla och kvalitetssäkra underhållsbehovet i er fastighet. Med Aktiv Bostadsrättskonsult erfarenhet och kunnande på er sida blir ert kommande projekt enkelt att genomföra för alla parter.

Tjänster

 • Planering
 • Upphandling
 • Entreprenadstyrning
 • Behovsanalys för löpande underhåll

 

Vad innebär det för mig som kund?

Före

Vi analyserar behovet och lämnar förslag på vilken nivå städning eller underhåll ska ligga.

Under tiden

Vi hittar rätt entreprenörer och skriver löpande avtal, så du inte sitter fast i ett långt och oflexibelt kontrakt. Är du inte nöjd med tjänsterna säger vi upp kontraktet och hittar vi en ny entreprenör.

Efter

Vi gör löpande kvalitetskontroller och kan hjälpa till med bättringsmålning eller annat avancerat underhåll. Har du fina oljade trägolv vill du säkert att de ska underhållas. Har vi dessutom projekterat vet vi exakt vilka material som finns i din lokal – och hur de ska underhållas.

sting

 

Utförda uppdrag och referenser från kunder

 

Vara kunder är våra bästa referenser.

Det är i hög grad våra gamla kunder och tidigare genomförda uppdrag som genererar nya kontakter och sedemera nya uppdrag.

Aktivi’s kunder är ofta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare – såväl privata som allmännyttiga.

Vill du veta mer om våra uppdrag och våra referenser?

Ring OSS gärna eller kontakta oss via mail.

Reliningskonsult

AKTIVI – Expertkonsult på Relining

Vi utför upphandlingar och genomför entreprenader som projektledare för beställaren samt utför besiktning av entreprenaden.

Vi hjälper våra kunder med frågor kring renovering av avloppstammar.

Tjänster

 • Förundersökning
 • Upphandling
 • Projektledning
 • Besiktning av relinade rör  – Reliningsbesiktning

– Godkända av branchorganisationen BRIF

 

Besiktning Relining

AKTIVI – Expertkonsult på Relining

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med frågor kring renovering av avloppstammar.

Tjänster

 • Förundersökning
 • Upphandling
 • Projektledning
 • Besiktning av relinade rör

– Godkända av branchorganisationen BRIF

Vi genomför besiktningar under entreprenadens utförande såväl som Garantibesiktningar.

 

Kontakta oss

Kontakta oss via E-post: info@fastighets-partner.se eller
Telefon: 0700-377 377